Sociale bijdragen kwartaal I 2021 | Een eerste stress-test?

 

Exact een jaar geleden brak de Covid-19-pandemie uit.  Dit bracht een schokgolf teweeg onder de ondernemers. De diverse overheden sprongen gelukkig massaal bij, onder andere met uitstel van sociale bijdragen. Nu het 1e kwartaal van 2021 op zijn einde loopt, wijzen we graag nog even op een aantal belangrijke punten...

 

 

Afbetalingsplan mogelijk voor bijdragen met corona-uitstel

Bij het begin van de coronacrisis kon je een betalingsuitstel aanvragen voor je voorlopige bijdragen van 2020 en je regularisatiebijdragen van 2018 of 2019 die in de loop van 2020 betaald moesten zijn. Heel wat zelfstandigen maakten gebruik van dat corona-uitstel en kregen zo één jaar extra de tijd om de bijdragen te vereffenen.

Ondertussen zit het jaar van uitstel voor het eerste kwartaal van 2020 en eventuele regularisatiebijdragen van 2018 of 2019 er bijna op. Eind maart 2021 moet de uitgestelde bijdrage betaald worden, net zoals de eerste kwartaalbijdrage van 2021!

Lukt het niet om de bijdragen op tijd te betalen? Dan kan je een afbetalingsplan krijgen met een maximale looptijd van twaalf maanden. Neem hiervoor contact op met sociaal verzekeringsfonds!

Stipte afbetaling!!

Wordt de maandelijkse afbetaling niet stipt ingelost? Of worden de lopende kwartaalbijdragen van 2021 – waarvoor geen betalingsuitstel werd gevraagd - niet tijdig betaald? Dan wordt het afbetalingsplan geannuleerd. Als gevolg vervalt ook meteen de automatische toekenning van de sociale rechten, net zoals de automatische kwijtschelding van verhogingen.

In sommige gevallen kan dat ervoor zorgen dat je niet meer in orde bent bij je ziekenfonds en bepaalde uitkeringen teruggevorderd zullen worden. Een correcte maandelijkse afbetaling van het plan is dus heel belangrijk.

 

Betalingsuitstel voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus in 2021

Alle zelfstandigen kunnen een uitstel van betaling vragen voor hun sociale bijdragen wanneer zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Om welke bijdragen gaat het?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op:

 • De voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021.
 • Regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2019 en die vervallen op 31 maart 2021 en op 30 juni 2021.
 • Regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018 en die vervallen op 31 maart 2021 en op 30 juni 2021.

De betalingstermijnen zien er dan als volgt uit:

 • Betaling bijdrage voor het eerste kwartaal van 2021 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn op 31 maart 2021: uiterlijk vóór 31 maart 2022.
 • Betaling bijdrage voor het tweede kwartaal van 2021 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn op 30 juni 2021: uiterlijk vóór 30 juni 2022.

Je kan geen uitstel van betaling krijgen voor een kwartaal of regularisatiebijdrage die je al hebt betaald.

Vroeg je het betalingsuitstel aan, maar respecteer je de betalingstermijnen van 31 maart en 30 juni 2022 niet, dan zijn er verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd.

Deadline voor je aanvraag

Wil je als zelfstandig ondernemer uitstel van betaling, dan moet je tijdig je aanvraag indienen:

 • Vóór 15 maart 2021: eerste kwartaal 2021 en regularisatiebijdrage van 2018 of 2019 die vervalt op 31 maart 2021
 • Vóór 15 juni 2021: tweede kwartaal 2021 en regularisatiebijdrage van 2018 of 2019 die vervalt op 30 juni 2021.

Heeft het betalingsuitstel gevolgen voor je sociale rechten?

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen zijn betaald.

Bron: Liantis

Nieuwe regelgeving verenigingswerkers 2021

De wet van juli 2018 maakte het voor verenigingswerkers mogelijk om onbelast bij te verdienen. Al snel kwam hier vanuit een aantal belangenorganisaties commentaar op. Het zou oneerlijke concurrentie zijn voor personen die dezelfde activiteiten uitvoeren onder de vorm van een arbeidsovereenkomst of als zelfstandige. Zij zijn wel onderworpen aan sociale en fiscale bijdragen.

In een arrest van 23 april 2020 vernietigde Het Grondwettelijk Hof heeft de regelgeving rond het onbelast bijverdienen. De regelgeving liep wel nog door tot eind 2020. Sinds 1 januari 2021 zijn er dus nieuwe regels van kracht.

Tax Free

 

Nieuwe voorwaarden

Ten eerste moet je als verenigingswerker nog altijd een hoofdactiviteit uitoefenen als werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Je komt in aanmerking als je:

 • ouder bent dan 18 jaar;
 • In de 12 tot 9 maanden (T-3) voorafgaand aan de start van het verenigingswerk minstens één dag prestaties hebt geleverd als werknemer of ambtenaar.
 • In T-3 zelfstandige in hoofdberoep zijn en sociale bijdragen betalen
 • in T-2 gepensioneerd zijn

Verder kan je voortaan alleen nog als verenigingswerker aan de slag binnen de sportsector. Later zal er wellicht nog een nieuwe regelgeving worden uitgewerkt voor andere sectoren.

Deze activiteiten staan op de activiteitenlijst vermeld:

 • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten geeft;
 • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • conciërge van sportinfrastructuur;
 • hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector;
 • hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de sportsector;
 • geven van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.

Andere wijzigingen

1. Aanvang overeenkomst

Voor de start van de overeenkomst moet je via een online platform, beheerd door de RSZ, een aanvraag inzake verenigingswerk indienen.

De partijen sluiten ook een schriftelijke ‘Overeenkomst inzake verenigingswerk'. De overeenkomst mag maximaal één jaar duren. Op jaarbasis mag je ook niet meer dan drie overeenkomsten sluiten met dezelfde vereniging, ongeacht of ze opeenvolgend zijn of niet. Er wordt geen minimale duurtijd voorzien.

2. Arbeidsduur

Voortaan moet er ook na elke zes uur prestaties een rustpauze van minimum 15 min. worden ingelast. Daarom moet er bij de overeenkomst ook een uurrooster worden toegevoegd. Een andere nieuwigheid is de begrenzing van de arbeidsduur. Zo mag je als verenigingswerker op kwartaalbasis niet meer dan 50 uur per maand werken.

3. Beëindiging overeenkomst

Wordt de overeenkomst beëindigd? Dan geldt er nu ook verplicht een opzeg:

 • zeven kalenderdagen wanneer de overeenkomst minder dan zes maanden loopt.
 • veertien kalenderdagen wanneer de overeenkomst langer dan zes maanden loopt.

Bij verbreking moet er een vergoeding worden betaald.

4. Vergoeding

Er moet voortaan een minimale vergoeding per uur toegekend worden van 5,10 euro (reeds geïndexeerd) Op jaarbasis mag je niet meer dan 6.390 euro (geïndexeerd 2021) verdienen.

Je inkomsten uit het verenigingswerk worden voor 20% belast. Die 20% wordt berekend op de helft van de vergoeding. De overige 50% zijn aftrekbaar als netto forfaitaire kosten. Concreet betekent dit dat je maar voor 10% wordt belast. De vereniging betaalt ook nog 10% solidariteitsbijdrage.

5. Cumulatieverbod

Er geldt nog altijd een sperperiode. Twaalf maanden voor het verenigingswerk mag je dus geen arbeidsovereenkomst gehad hebben bij dezelfde vereniging. Dit verbod geldt niet voor gepensioneerden.

Voorts is het niet de bedoeling dat reguliere arbeidsovereenkomsten worden omgezet, of functies vervangen worden, door een verenigingsovereenkomst.

6. Sancties

Voldoe je niet aan de voorwaarden rond het verenigingswerk of heb je meer inkomsten dan het jaarlijks vooropgestelde maximum, dan zullen de volledige inkomsten als beroepsinkomsten beschouwd worden.

7. Duur

De regelgeving geldt vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021. 

Bron:  Liantis 

ITAA erkenning

Tellent BV is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 50.758.379 

Olivier Van Damme is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 11.242.502

Algemene en factuurvoorwaarden + Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene en factuurvoorwaarden.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Klik hier voor de Cookieverklaring

Contact Us

Kantoor: Kemzekedorp 34, B-9190 Kemzeke (Stekene) 
Telefoon: +32 (0)479 08 85 85 
E-Mail: Olivier.vandamme@tellent.be
Web: http://tellent.be