Forfaitair voordeel electriciteit en verwarming verdwijnt vanaf 2022

Betaalt uw vennootschap uw privéverbruik van elektriciteit en verwarming, dan wordt u in principe privé belast op een forfaitair voordeel alle aard (VAA). Sinds 01.01.2022 is dat forfait echter niet meer zomaar voor iedereen van toepassing.

Gratis elektriciteit/verwarming via BV

Beroepskosten voor uw BV. Betaalt uw vennootschap uw privéverbruik van elektriciteit en verwarming, dan kan zij die uitgaven aftrekken als beroepskosten. Die uitgave wordt immers beschouwd als een bezoldiging die ze aan u toekent.

Privé belastbaar als VAA. Omdat het om een privé-uitgave gaat die uw BV betaalt, wordt u daarvoor wel privé belast op een voordeel alle aard (VAA). U wordt hierop belast aan de hand van een forfait of op het werkelijke factuurbedrag.

 light technology bulb electricity light bulb lighting 949102 pxherecom

 

VAA op forfait of factuurbedrag?

Forfaitair belast... Uw privé-VAA wordt forfaitair geraamd op € 3.190 (aj. 2023), zijnde € 1.060 voor de elektriciteit en € 2.130 voor de verwarming. Die forfaits gelden dus ongeacht hoeveel uw BV werkelijk betaalt voor uw energieverbruik.

Let op 1! Bedraagt uw energiefactuur bv. maar € 2.000, dus minder dan het forfait, dan wordt u privé toch belast op een VAA van € 3.190.

Let op 2! Dit bedrag wordt niet verminderd in functie van het privégebruik. Ook als u uw woning bijvoorbeeld voor maar 80% privé gebruikt, dan wordt u in 2022 belast op een voordeel van € 3.190.

Tip. Dit forfait wordt geacht ‘inclusief water’ te zijn. Hier wordt u dus niet extra op belast.

... als factuur op naam van uw BV! Die forfaitaire waardering geldt enkel voor zover de contracten – en dus de facturen – voor de verwarming en elektriciteit op naam van uw vennootschap staan.

Let op!  Wanneer de facturen op uw privénaam staan en uw vennootschap u alleen deze kosten terugbetaalt, wordt u belast op de ‘werkelijke waarde’, en dat is dan eenvoudigweg het bedrag dat uw vennootschap betaalt.

... en sinds 01.01.2022 ook woning via uw BV! Voortaan is die forfaitaire waardering enkel nog van toepassing als uw vennootschap u ook de bijbehorende woning ter beschikking stelt (nieuw art. 18, §3, 4, KB/WIB 92) .

Tip.  Het is niet vereist dat uw BV (volledig) eigenaar is van die woning. Het kan bv. ook gaan om een woning waarvan ze het vruchtgebruik heeft of die ze huurt van een derde en die u privé mag gebruiken.

Let op!  U wordt dan bijkomend belast op een VAA gratis woning (geïndexeerd ki × 100/60 × 2).

 

-------------------------------------------------- wijziging sinds 01/01/2022 -------------------------------------------

 

VAA = factuurbedrag als privéwoning. Gaat het om uw privéwoning (bv. een woning waarvan u eigenaar bent of die u huurt van een derde), dan wordt u voortaan belast op de ‘werkelijke waarde’ van het voordeel. Die waarde is dan eenvoudigweg gelijk aan het bedrag van de energiefacturen die uw vennootschap effectief betaald heeft .

Tip.  Gebruikt u de woning 80% privé en 20% voor uw BV, dan bedraagt uw VAA maar 80% van het factuurbedrag.

 architecture street mansion house hill town 1007509 pxherecom

 

Energiefactuur voortaan het best privé betalen? Niet noodzakelijk. Of dat al dan niet voordeliger is, hangt immers af van het bedrag van uw energiefactuur en de fiscale kost waartegen u geld uit uw vennootschap kunt halen om die factuur privé te betalen. Zijn uw verbruikskosten lager dan het forfait van € 3.190 (waar u vroeger op belast werd), dan is de nieuwe regeling zelfs voordeliger.

Bron: INDICATOR - Ondernemingsdatabank - Artikel 20/01/2022

BTW vrijstelling in de medische sector. Nieuwe regelgeving vanaf 01/01//2022
 
Zoals reeds lang aangekondigd, verstrengt de wetgever de vrijstelling vanaf 01/01/2022.
 
In casu blijft deze enkel geldig voor medische prestaties die een therapeutisch doel dienen.
Hieronder verstaat men diagnose, verzorging, genezing van ziekte of gezondheidsproblemen, alsook behoud, herstel en preventie ervan.
Aan de ander kant definieert de circulaire per beroepscategorie of zij nu ook de vrijstelling mogen toepassen, indien dit een therapeutisch doel heeft.
 
Tandarts
 
Alles wat niet valt onder dit therapeutisch doel, valt dus ook niet meer onder de vrijstelling en wordt vanaf 01/01/2022 belast met 21% BTW.
Zolang deze prestaties < 25.000 EUR op jaarbasis bedragen, kan u via de 'vrijstelling kleine onderneming' alsnog vermijden om effectief deze BTW te moeten aanrekenen aan uw patiënt.
U wordt dan een 'gemengde BTW belastingplichtige'.
De prestatie zonder therapeutisch doel die de 25.000 EUR overschrijdt als ook alle volgende van het boekjaar alsook het daaropvolgende boekjaar zullen echter steeds MET BTW belast worden.
 
De circulaire maakt duidelijk dat elke situatie op zich bekeken moet worden. 
Het is niet omdat het RIZIV een prestatiecode heeft voorzien, dat deze van de vrijstelling kan blijven genieten.
Andersom is het ook NIET zo dat alle prestaties zonder RIZIV-code automatisch MET BTW moeten belast worden. 
 
 
doctor
 
 
Het zijn de feiten die dit bepalen en het is aan de zorgverlener om dit te beslissen en ook ahv het dossier aan te tonen.
Controles kunnen plaatsvinden, zij het steeds op geanonimiseerde dossiers.
 
Voor meer informatie kan u altijd contact met ons opnemen.

ITAA erkenning

Tellent BV is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 50.758.379 

Olivier Van Damme is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 11.242.502

Algemene en factuurvoorwaarden + Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene en factuurvoorwaarden.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Klik hier voor de Cookieverklaring

Contact Us

Kantoor: Kemzekedorp 34, B-9190 Kemzeke (Stekene) 
Telefoon: +32 (0)479 08 85 85 
E-Mail: Olivier.vandamme@tellent.be
Web: http://tellent.be