Aftrek autokosten wordt verder beperkt

Bron:  Geschreven door, De Broeck, Van Laere & Partners, gepubliceerd op www.lexalert.be
De hervorming van de vennootschapsbelasting omvat tevens een grondige hervorming van de aftrek van autokosten, ook voor zelfstandigen. In een eerste fase – vanaf 2018 – worden de gekende aftrekbeperkingen uit de vennootschapsbelasting doorgetrokken naar de personenbelasting. In een tweede fase – vanaf 2020 – worden de regels verder verstrakt, zowel in de personen- als de vennootschapsbelasting. Voorts verliezen sommige oplaadbare hybride auto’s hun fiscale gunststatuut. Auto’s die nog in 2017 besteld zijn, profiteren echter van een overgangsregeling. 
 
De eerste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt weliswaar in werking in 2018, maar voor autokosten van vennootschappen verandert er pas iets in de tweede fase, dus vanaf 2020. Eerst is de personenbelasting aan de beurt. 
 
2018: alleen PB 
 
Voor zelfstandigen (in de personenbelasting) golden tot nu andere aftrekregels dan in de vennootschapsbelasting. Maar aan dat onderscheid komt volgend jaar een einde. Vanaf 1 januari 2018 verdwijnt in de personenbelasting namelijk de gekende regel dat autokosten voor 75% aftrekbaar zijn. In de plaats daarvan komen dezelfde regels als in de vennootschapsbelasting. Ook in de personenbelasting wordt de aftrek dus beperkt in functie van de CO2-uitstoot. Met een uitstoot tussen 60 en 105 gram/km heeft men bijvoorbeeld recht op een aftrek van 90% (voor een dieselmotor), tussen 105 en 115 gram valt men terug op een aftrekpercentage van 80%, tussen 115 en 145 wordt het 75%, enzovoort (de volledige lijst is terug te vinden in artikel 198bis van het Wetboek Inkomstenbelastingen). 
 
Er is wel een overgangsregeling voor auto’s die aangekocht zijn vóór 1 januari 2018. Voor die voertuigen blijft de aftrek (minimaal) 75% in de personenbelasting. Het volstaat dat een bestelbon ondertekend is (of, voor operationele leasing, een leasingcontract). Een auto die bijvoorbeeld geleverd wordt in maart 2018 maar besteld is op 30 december 2017, valt dus nog niet onder de nieuwe regels. Tenzij die voordeliger zouden zijn. De aftrek onder de overgangsregeling bedraagt immers minimaal 75%. 
 
2020: PB en VenB 
 
In 2020 komt dan de grote hervorming. En die is zowel in de personen- als de vennootschapsbelasting van toepassing. De vaste aftrekpercentages per “schijf” CO2-uitstoot (zie hoger) worden vervangen door een percentage dat bepaald wordt op basis van een formule: 
120 % – (0,5 % × coëfficiënt × CO2-uitstoot). 
 
De coëfficiënt varieert volgens de brandstof: hij bedraagt 1 voor een dieselmotor, 0,95 voor een benzinemotor (of LPG), 0,90 voor aardgas (CNG). Het resultaat van de formule wordt bovendien geplafonneerd op 100% en mag niet lager liggen dan 50% (behalve bij een uitstoot van meer dan 200 gram, dan bedraagt het tarief 40%). 
 
Het praktische gevolg is dat de aftrek van autokosten verder beperkt wordt. Zelfs voor gemiddelde modellen daalt het percentage vanaf 2020 algauw met 15%, in de hogere klassen vaak met 25% (d.w.z. bijv. nog maar 50% in plaats van 75% aftrek) – althans bij een gelijk gebleven uitstoot. Het is dus duidelijk de bedoeling om vennootschappen en eenmanszaken ertoe aan te zetten tegen 2020 een model te kopen met een lagere uitstoot. De regering heeft bewust gekozen voor een met twee jaar uitgestelde inwerkingtreding om de betrokkenen nog wat tijd te geven om hun wagenpark aan te passen. 
 
Een andere belangrijke nieuwigheid betreft de aftrek van brandstofkosten. Die zijn momenteel nog aftrekbaar aan een uniform tarief van 75%, ook in de vennootschapsbelasting. Maar dat verandert vanaf 2020. Dan wordt zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting de aftrek beperkt in functie van de CO2-uitstoot volgens de hogergenoemde formule. 
 
Ten slotte verdwijnt ook het aftrekpercentage van 120% voor elektrische auto’s. Zij vallen terug op 100%. 
Overgangsregeling (in de PB) 
 
Ook voor die hele tweede fase is er een overgangsregeling. Maar die geldt alleen in de personenbelasting. En alleen voor auto’s die vóór 1 januari 2018 aangekocht (besteld) zijn. Dus een auto die in december 2017 besteld is door een zelfstandige, blijft tot het einde onderworpen aan de huidige regels. Bestelt hij de auto in januari 2018, dan is die wagen eerst twee jaar onderworpen aan de vaste aftrekpercentages die we al kennen uit de vennootschapsbelasting, en daarna aan de nieuwe formule. 
 
De tweede fase treedt in werking met aanslagjaar 2021. In de PB wil dat zeggen vanaf 1 januari 2020. In de vennootschapsbelasting wil dat ook zeggen vanaf 1 januari 2020 als het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar. In de andere gevallen is bijkomend vereist dat het boekjaar aanvangt op of na die datum. Een verlengd boekjaar dat loopt van bijvoorbeeld 1 december 2019 tot 31 december 2020, valt dus nog niet onder de nieuwe regels, ook al betreft het aanslagjaar 2021. 
 
 
“Valse” hybrides verliezen fiscale voordelen 
 
Die tweede fase in 2020 brengt nog een laatste nieuwigheid voor een specifieke categorie auto’s: oplaadbare hybrides (zogenaamde stekkerhybrides of plug-in hybrides – “gewone” hybrides, die niet opgeladen kunnen worden aan het stopcontact, zijn niet getroffen). Sommige modellen hebben maar een kleine batterij en kunnen daarom slechts over een heel korte afstand louter elektrisch rijden. Hun plug-in hybride technologie wordt in de praktijk dus slechts beperkt gebruikt. De officiële (zeer lage) uitstootcijfers van die auto’s zijn dan ook niet erg realistisch. Vandaar dat voor de berekening van de kostenaftrek voor die auto’s vanaf 2020 niet meer uitgegaan mag worden van de officiële CO2-uitstoot maar wel van de uitstoot van het “overeenstemmende model” (zonder de hybride aandrijving). Hoewel nog niet vastgelegd is wat precies een overeenstemmend model is, zou de maatregel in de praktijk waarschijnlijk betekenen dat het aftrekpercentage voor bijvoorbeeld een hybride BMW 330e niet meer 100% bedraagt (officiële uitstoot is 44 gram) maar nog slechts 52% (uitstoot van de “overeenstemmende” 330i is 136 gram) – bij ongewijzigde technische gegevens wel te verstaan. 
 
Ook voor de berekening van het voordeel van alle aard voor de gebruiker van een bedrijfswagen moet vanaf 2020 rekening gehouden worden met de uitstoot van het overeenstemmende model. 
 
De grenswaarde voor een batterij die “voldoende” capaciteit heeft, is 0,6 kWh per 100 kg wagengewicht. Momenteel beantwoordt slechts een handvol modellen aan die norm. Al de andere worden vanaf 2020 fiscaal beschouwd als “valse” hybrides en zullen behandeld worden zoals het overeenstemmende model met klassieke aandrijving. 

Berekening van het voordeel van alle aard voor plug-in hybrides aangekocht vanaf 01/01/2018: Grens (opnieuw) verlaagd naar 0,5 kWh en toevoeging van bijkomend criterium

Bron:  Mrs. KIMBERLEY - Brigitte LIEVENS, Tiberghien (via Lexalert)
Foto: sweetmusic_27 (Flickr.com)

Er is de voorbije maanden heel wat te doen geweest rond de verhoging van het voordeel van alle aard voor de zogenaamde “valse hybrides” die aangekocht worden na 1 januari 2018. Hiermee wordt verwezen naar de oplaadbare hybridevoertuigen waarbij de elektrische batterij geen aanzienlijk gebruik van het voertuig toelaat via deze energiebron. Gewone hybridevoertuigen daarentegen worden niet geviseerd.

Het voordeel van alle aard wordt vandaag berekend op basis van de CO2-uitstoot, zoals opgenomen op het inschrijvingsbewijs van het voertuig (en bekend bij het DIV). Voor een oplaadbaar hybridevoertuig zal het voordeel van alle aard bijgevolg lager uitvallen in vergelijking met een gelijkaardig voertuig dat enkel over een brandstofmotor beschikt en dit ongeacht de werkelijke uitstoot. De werkelijke uitstoot kan (en zal) evenwel verschillen indien het voertuig niet of weinig gebruikt wordt omdat de elektrische batterij slechts een beperkte capaciteit bezit. Volgens de regering Michel is het verschil in het voordeel van alle aard in dat geval dan ook niet te verantwoorden.

In de eerste ontwerpteksten van het zomerakkoord werd bepaald dat indien de batterijcapaciteit van de plug-in hybride geen 1 kWh per 100 kg van het totaalgewicht van het voertuig haalde, er sprake is van een zogenaamde “valse hybride”. Deze grens werd nadien verlaagd naar 0,6 kWh. Recent werd de definitieve tekst van het ontwerp van wet op de website van de Kamer gepubliceerd. In deze tekst is de grens nog verder verlaagd naar 0,5 kWh én is een bijkomend criterium toegevoegd: een oplaadbaar hybridevoertuig zal tevens als valse hybride kwalificeren indien het voertuig een uitstoot heeft van méér dan 50 gram per kilometer. In volgende twee gevallen zal er dus sprake zijn van een zogenaamde “valse hybrides”:
  1. indien de elektrische batterij een capaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht of
  2. indien de plug-in hybride een uitstoot heeft van méér dan 50 gram per kilometer.

In voorkomend geval zal het voordeel van alle aard berekend worden op basis van de CO2-uitstoot van het overeenstemmende voertuig dat gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien geen overeenstemmend voertuig met een motor van dezelfde brandstof bestaat, zal het CO2-gehalte worden vermenigvuldigd met 2,5.

Lees ook: Aftrek autokosten wordt verder beperkt

De impact is vrij substantieel. Neem een nieuw voertuig met een 100% benzinemotor, een cataloguswaarde van € 100.000, een gewicht van 1.635 kg en een CO2-uitstoot van 183 g/km. Het voordeel van alle aard voor deze wagen bedraagt € 11.400. Indien het daarentegen zou gaan om een plug-in hybride (benzine) met een CO2-uitstoot van 77 g/km en een batterijcapaciteit van 7,6 kWh, zou het voordeel van alle aard op vandaag € 3.428,57 bedragen. Met toepassing van de nieuwe wetgevingzal het voordeel van alle aard worden verhoogd naar € 11.400.

De inwerkingtreding van deze regeling is voorzien vanaf inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) maar betreft enkel wagens aangekocht vanaf 1 januari 2018. Een analoge regeling zal vanaf dan ook gelden voor de aftrek van autokosten (nieuw art. 66, § 1, derde lid WIB).

BIBF erkenning

Tellent BV BVBA is BIBF erkend onder nr 70471712

Olivier Van Damme is BIBF erkend onder nr 30288450

Algemene en factuurvoorwaarden + Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene en factuurvoorwaarden.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Contact Us

Kantoor: Kemzekedorp 34, B-9190 Kemzeke (Stekene) 
Telefoon: +32 (0)479 08 85 85 
E-Mail: Olivier.vandamme@tellent.be
Web: http://tellent.be