Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

BTW - WERKEN IN ONROERENDE STAAT

Verkeerd gefactureerd aan een kleine ondernemer!?

btw teken

 

Factureren met ‘btw verlegd’?

Indien u 'werken in onroerende staat' uitvoert en factureert aan een BTW-belastingplichtige, dan dient u 'BTW verlegd' toe te passen. 

Altijd? Dat is niet het geval.

Sommige klanten krijgen een 'BTW-nummer' toegekend, maar zijn zgn 'vrijgestelde kleine ondernemingen (de fameuze 25.000 EUR regel). Zij dienen geen periodieke aangiften in en kunnen dus ook de verlegging niet toepassen.

In het verleden was de aannemer der werken verantwoordelijk voor deze foutieve facturatie, met boetes en nalatigheidsintresten als gevolg.

Wijziging van het principe!

Vanaf 01.10.2018 wijzigt dit ten gronde : het is dan verboden voor de vrijgestelde kleine onderneming om nog zijn BTW-nummer door te geven aan de aannemer. Doet de kleine onderneming dit toch, waardoor de aannemer ten onrechte BTW verlegt, dan is dit de verantwoordelijkheid van de klant.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Minimumbezoldiging bedrijfsleider: verschillende punten uitgeklaard

Geschreven door Mrs. Katrien BOLLEN - Koen VAN DUYSE, Tiberghien, www.tiberghien.com
Foto: Seth Tisue  

Sinds 1 januari 2018 is het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s vervangen door het lineair tarief van 20% op de eerste schijf van 100.00 EUR belastbaar inkomen.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de vennootschap aan verschillende voorwaarden voldoen, waaronder de toekenning van een minimumbezoldiging van 45.000 EUR aan één van haar bedrijfsleiders (voorheen 36.000 EUR).

Daarnaast wordt in het nieuwe stelsel voorzien in een (aftrekbare) sanctionerende afzonderlijke aanslag van 5% die zowel voor KMO’s en grote vennootschappen van toepassing is ingeval zij niet een bezoldiging van ten minste 45.000 EUR aan een bedrijfsleider toekennen.

Er waren tot nu toe nog heel wat onduidelijkheden omtrent deze minimumbezoldiging, waarvan er inmiddels een aantal opgehelderd zijn.

1. De minimumbezoldigingsvereiste geldt ook voor vennootschappen zonder bedrijfsleiders-natuurlijke personen

Op basis van de wettekst kon men verdedigen dat de minimumbezoldigingsvereiste niet geldt voor een vennootschap die onder haar zaakvoerders of bestuurders enkel rechtspersonen in haar midden heeft, en geen natuurlijke personen.

Intussen is evenwel een wetswijziging gepubliceerd1 waardoor de wet op dit punt werd aangepast, zodat de minimumbezoldigingsvereiste ook geldt voor vennootschappen zonder bedrijfsleiders-natuurlijke personen.

Een vennootschap die onder haar mandatarissen geen natuurlijk persoon heeft en zodoende geen bedrijfsleidersbezoldiging kan toekennen, zal dus sowieso gesanctioneerd worden (geen toepassing van het tarief van 20 % en /of afzonderlijke aanslag van 5 % al naar gelang het al dan niet een KMO betreft).

Vennootschappen waar momenteel enkel rechtspersonen zetelen in de raad van bestuur, dienen dus na te gaan of het al dan niet opportuun is een natuurlijk persoon te benoemen als bezoldigd bestuurder. Dit zal afhangen van de feitelijke omstandigheden, zo onder meer of de vennootschap al dan niet een KMO is, aangezien voor KMO’s het niet respecteren van de minimumbezoldigingsvereiste leidt tot een dubbele sanctionering (verlies van het tarief van 20 % én afzonderlijke aanslag van 5 %), daar waar voor grote vennootschappen er enkel de (aftrekbare) afzonderlijke aanslag van 5 % volgt. De kost in hoofde van de vennootschap kan worden afgewogen tegenover de RSVZ-bijdragen en personenbelasting verschuldigd door de bedrijfsleider.

2. “Escape route” via het attractiebeginsel – ook voor onbezoldigde bedrijfsleiders

Als een bedrijfsleider in dezelfde vennootschap ook als werknemer actief is, telt het loon als werknemer mee in de beoordeling van de minimumbezoldigingsvereiste, vermits alles wat de bedrijfsleider krijgt (dus ook het loon als werknemer) door het ‘attractiebeginsel’ geacht wordt een ‘bezoldiging van een bedrijfsleider’ te zijn.

Bijvoorbeeld indien een persoon als bestuurder een bezoldiging ontvangt van 5.000 EUR, maar daarnaast in dezelfde vennootschap als werknemer een loon krijgt van 90.000 EUR, dan wordt hij geacht een bedrijfsleidersbezoldiging van 95.000 EUR te ontvangen en is er voldaan aan de minimumbezoldigingsvereiste.

Het attractiebeginsel geldt echter enkel indien de bedrijfsleider bezoldigd is, en dus niet indien het mandaat onbezoldigd is.

Voorheen werd evenwel op grond van rechtspraak van het Grondwettelijk Hof aanvaard dat men voor de minimumbezoldigingsvereiste wel degelijk rekening kan houden met het loon dat men als werknemer ontvangt van een vennootschap waarin men ook onbezoldigdbedrijfsleider is.

De minister van financiën heeft nu uitdrukkelijk bevestigd dat dit ook geldt onder het nieuwe stelsel en dit zowel voor het tarief van 20 % als voor de afzonderlijke aanslag van 5%.

Indien een persoon onbezoldigd bestuurder is, maar daarnaast in dezelfde vennootschap als werknemer een loon krijgt van 90.000 EUR, dan is er dus voldaan aan de minimumbezoldigingsvereiste.

Het kan dus voor ondernemingen interessant zijn om een werknemer (kaderlid) tevens te benoemen als onbezoldigd bestuurder. De onderneming voldoet dan aan de minimumbezoldigingsvereiste en dit zonder dat het vereist is een bestuurdersbezoldiging uit te keren. Wat betreft het sociaal statuut van deze werknemer dient wel aandacht besteed te worden aan het feit het samengaan van deze beide functies vereist dat de beide functies duidelijk onderscheiden activiteiten en verantwoordelijkheden betreffen.

3. Afzonderlijke aanslag van 5 % wordt niet verhoogd naar 10 %

Initieel was voorzien dat de afzonderlijke aanslag van 5 % vanaf aanslagjaar 2021 zou stijgen naar 10%. Deze wijziging werd echter niet weerhouden zodat het tarief van 5% behouden blijft voor de komende aanslagjaren.

Het gegeven dat de afzonderlijke aanslag beperkt blijft tot 5 % dient zeker mee in overweging te worden genomen door de vennootschap bij het uitstippelen van haar bestuurdersbeleid en remuneratiepolitiek.

Het is een goede zaak dat inmiddels enkele punten uitgeklaard zijn en dit voornamelijk in het voordeel van de belastingplichtige. Niettemin rijzen er in de praktijk ook nog andere vragen. Wij kunnen alleen maar hopen dat deze ook snel uitgeklaard worden.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

poz

 

 

 

 

 

 

 

 

POZ: WAT IS HET EN VOORAL IS HET INTERESSANT VOOR U?

Zelfstandigen met een vennootschap hadden tot 2017 een streepje voor : naast VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), konden zij ook sparen onder de vorm van een groepsverzekering of IPT (Individuele Pensioen Toezegging). Om de zelfstandigen zonder vennootschap ook deze mogelijkheid te geven, heeft het zomerakkoord een nieuwe pensioenspaarvorm in het leven geroepen, naast de VAPZ : de POZ = Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen. Het is dus een nieuwe mogelijkheid om fiscaal-vriendelijk een extra-legaal pensioen op te bouwen.

Wie kan er van POZ gebruik maken?

 • Alle zelfstandigen zonder vennootschap ( eenmanszaken)
 • Meewerkende echtgenoten

Wat is het voordeel van de POZ?

Alle bijdragen die u stort in het kader van een afgesloten POZ-overeenkomst met uw verzekeringsinstelling, zijn aftrekbaar aan 30%, onder de voorwaarde dat deze stortingen de 80% regel niet overschrijden.  Deze belastingvermindering krijgt u dus enkel als uw totale pensioenopbouw (dus ook de opbouw via uw VAPZ stortingen) minder dan 80% bedraagt van uw wettelijk rustpensioen. 

Waarmee moet u rekening houden als u overweegt een POZ overeenkomst af te sluiten?

Hou best rekening met volgende volgorde om meest voordelig te sparen voor een extra-legaal pensioen: (in dalende volgorde van fiscale voordelen)

 1. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
 2. Gewoon pensioensparen via individuele levensverzekering (960 EUR)
 3. Klassiek Lange Termijnsparen 
 4. POZ
 5. 'Verhoogd' pensioensparen (1230 EUR)
 6. Andere beleggingen

Is de POZ interessant voor mij?

De wetgever heeft in feite een beetje de kans gemist om van de POZ een interessant gegeven te maken. Voor zelfstandigen met een jaarlijks netto-inkomen (winst) van rond de 20.000 EUR is het sop de kool in feite niet waard. Zelfstandigen met een hoger netto-inkomen zullen hierin meer hun gading vinden, maar vaak zullen deze zelfstandigen al overgegaan zijn naar een of andere vennootschapsvorm. Het feit dat een backservice hierop nooit kan betrekking hebben op 2017 of vroeger, speelt hierbij natuurlijk een rol. 

Nog vragen over de POZ?

Tellent staat steeds klaar om uw vragen te beantwoorden. 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive


Vanaf juni 2018 gaat X-acta verder onder een nieuwe benaming: Tellent.  Een naam die klinkt als een klok en zegt waar het kantoor voor staat:  Mensen met Talent voor ondernemers met Talent.

Waarom deze naamswijziging? Een kantoor uit Brussel vond dat de naam X-acta teveel leek op haar naam en had blijkbaar gehoord van de goede 'naam en faam' van X-acta. Zij eisten de aanpassing van de naam X-acta en vermits zij reeds langer bestonden, kon ik niet anders dan daaraan tegemoet te komen.

Het had wat voeten in de aarde... Het verzinnen van een nieuwe naam is moeilijker dan het lijkt... "Dat doe ik wel even" heeft lang in mijn hoofd gespookt, maar niets is minder waar.

Zeker als je de lat hoog legt, en je aan zoveel mogelijk eisen wil voldoen. De naam moet de waarden van het kantoor zoveel mogelijk uitdragen, de domeinnaam moet nog beschikbaar zijn, er mogen nog geen vennootschappen  bestaan met deze naam, enz...

Maar opeens klikt het, de naam ligt op het puntje van je tong, je stuurt hem eens door naar een aantal mensen en die vinden het goed. Dan ben je vertrokken, maar nog ben je er niet.

Een nieuwe naam betekent ook een nieuw logo. Gelukkig wist ik:  'boekhouder, blijf bij je leest' en nog gelukkiger waren we met de hulp van David, de creatieve geest van dienst om ideeën te lanceren, ideeën een roemloos einde te zien krijgen, maar stilaan een idee een vorm doen krijgen. Zoals ik zei tegen David: "de file met een nieuw logo openen, is als een cadeau uitpakken... reuzeleuk'

Bij deze.  Ik hoop dat jullie de naam en het logo even dynamisch vinden als ik zelf en de mensen rondom mij.

Je mag het me altijd laten weten!

Olivier

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Fidmanager portaal

Fid-manager portaal

Sinds 2018 werkt Tellent met FID-manager

Groeien betekent aanpassen...  Gedaan met lijstjes in excel... vooruitkijken was de boodschap, samenwerking met een dynamische partner de logische stap.

Tellent koos voor FID-manager om de organisatie van het groeiend kantoor in goede banen te leiden. FID-manager zorgt voor de uurregistratie, taakopvolging en als een extra communicatiekanaal tussen u en Tellent.  

Elke klant van Tellent krijgt een aparte toegang tot zijn persoonlijk gedeelte op de site.  Hierop kan uv volgende zaken steeds terugvinden:

 • uw aangiftes personenbelasting en vennootschapsbelasting
 • uw BTW aangiftes
 • de facturen van Tellent
 • aangiftes in de bedrijfsvoorheffing

Dit portaal is aanpasbaar, dus mocht u graag nog andere informatie willen toevoegen, geef ons dan een seintje en dan kunnen we dit samen bekijken.

Olivier

BIBF erkenning

Tellent BV BVBA is BIBF erkend onder nr 70471712

Olivier Van Damme is BIBF erkend onder nr 30288450

Algemene en factuurvoorwaarden + Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene en factuurvoorwaarden.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Contact Us

Kantoor: Kemzekedorp 34, B-9190 Kemzeke (Stekene) 
Telefoon: +32 (0)479 08 85 85 
E-Mail: Olivier.vandamme@tellent.be
Web: http://tellent.be